Hantering av personuppgifter

Harmoni Expo AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

Personuppgifterna kan komma att användas av oss för att se dina tidigare beställningar och köp etc. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Harmoni Expo AB för marknadsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för företagets berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Konsument som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för profilering kan när som helst meddela Harmoni Expo AB som då upphör med detta. Harmoni Expo AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderas de permanent. Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även därefter, till exempel för bokföringsändamål, enlig gällande lag skall uppgifterna sparas i 7 år eller då en pågående utredning eller tvist är öppen, då sparas de i 10 år eller så länge ärendet är öppet.

Kunden har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Harmoni Expo AB. Kunden kan även begära rättelse. Kunden har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter. Kund som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst meddela Harmoni Expo AB.

Kontakt
Personuppgiftsansvarig är Harmoni Expo AB.
Vi kan nås via e-post på info@harmoniexpo.com eller telefon 0706-263676 eller 0703-595522.

Brev med frågor skickas till
Harmoni Expo AB
Kvarnvingevägen 2
177 41 Järfälla